امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابلاغیه معاون درآمد های مالیاتی

ابلاغیه معاون درآمد های مالیاتی

ابلاغیه معاون درآمد های مالیاتی

خلاصه:

ابلاغیه 1403/1/7 معاون درآمد های مالیاتی/ موضوع اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده...

ابلاغیه معاون درآمد های مالیاتی

ابلاغیه 1403/1/7 معاون درآمد های مالیاتی
اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده
در رابطه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزودهاخبار