امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

ابلاغیه موضوع آیین نامه واردات خودروهای نو

ابلاغیه موضوع آیین نامه واردات خودروهای نو

ابلاغیه موضوع آیین نامه واردات خودروهای نو

خلاصه:

ابلاغیه موضوع آیین نامه واردات خودروهای نو/ورود و ترخیص خودرو بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع میباشد...

ابلاغیه موضوع آیین نامه واردات خودروهای نو

ابلاغیه موضوع آیین نامه واردات خودروهای نو

دانلود ابلاغیه و تصویب نامهاخبار