امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

ابلاغ لغو روادید 28 کشور

ابلاغ لغو روادید 28 کشور

ابلاغ لغو روادید 28 کشور

خلاصه:

ابلاغ برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه 15 روز اقامت در 6 ماه برای دارندگان گذرنامه عادی 28 کشور...

ابلاغ لغو روادید 28 کشور

ابلاغ برقراری مقررات لغو روادید جهانگردی یکطرفه 15 روز اقامت در 6 ماه برای دارندگان گذرنامه عادی 28 کشور

دانلود بخشنامهاخبار