امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به ثبت سفارش

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به ثبت سفارش

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به ثبت سفارش

خلاصه:

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به ثبت سفارش،ورود و ترخیص 2000 دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی(هیبریدی) با سود بازرگانی یک درصد...

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به ثبت سفارش

ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص مجاز بودن وزارت کشور (فراجا) نسبت به
ثبت سفارش،ورود و ترخیص 2000 دستگاه خودروی سواری
با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی(هیبریدی) با سود بازرگانی یک درصد


دانلود تصویب نامهاخبار