امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابلاغ در خصوص غیرمجاز بودن صادرات کالاهای اساسی و یارانه ای

ابلاغ در خصوص غیرمجاز بودن صادرات کالاهای اساسی و یارانه ای

ابلاغ در خصوص غیرمجاز بودن صادرات کالاهای اساسی و یارانه ای

خلاصه:

ابلاغ جدید دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک در خصوص غیرمجاز بودن/ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و یارانه ای...

ابلاغ در خصوص غیرمجاز بودن صادرات کالاهای اساسی و یارانه ای

ابلاغ جدید دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک
در خصوص غیرمجاز بودن/ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و یارانه ایاخبار