امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص

فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص

فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص

خلاصه:

ابلاغ فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص صد درصدی و نود درصدی...

فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص

ابلاغ فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص صد درصدی و نود درصدی

دانلود بخشنامهاخبار