امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO

ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO

ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO

خلاصه:

ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO به تفکیک رتبه های برگزیده جهت برخورداری از تسهیلات اعطایی در دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی با رعایت ضوابط تعیین شده در دستورالعمل ضمانت نامه ها...

ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO

ابلاغ فهرست تجمیعی 548 عناوین شرکت های فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEO
به تفکیک رتبه های برگزیده جهت برخورداری از تسهیلات اعطایی در دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی
با رعایت ضوابط تعیین شده در دستورالعمل ضمانت نامه هادانلود فهرست👇بخشنامه مرتبط

اعلام فهرست 16 شرکت دارای شرایط فعال اقتصادی برگزیده گمرکی AEOاخبار