امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی

ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی

ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی

خلاصه:

ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی...

ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی

ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام شرایط اعتبار کالاهای اظهار شده به گمرک با ثبت سفارش منقضی

دانلود تصویب نامهاخبار