امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه نحوه تحویل نمونه های شاهد محموله های نفتی صادراتی

بخشنامه نحوه تحویل نمونه های شاهد محموله های نفتی صادراتی

بخشنامه نحوه تحویل نمونه های شاهد محموله های نفتی صادراتی

خلاصه:

بخشنامه نحوه تحویل نمونه های شاهد محموله های نفتی صادراتی تعیین تکلیف شده به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی...

بخشنامه نحوه تحویل نمونه های شاهد محموله های نفتی صادراتی

بخشنامه نحوه تحویل نمونه های شاهد محموله های نفتی صادراتی تعیین تکلیف شده به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پس از انقضای مهلت نگهداری یا صدور رای نهایی مرجع رسیدگی کننده
اخبار