امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

خلاصه:

ایین نامه اجرایی تبصره ماده8 قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها/وضع عوارض جدید و افزایش هزینه نقل و انتقال املاک و سر قفلی...

تصویب نامه هیئت وزیران آیین نامه اجرایی قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

ایین نامه اجرایی تبصره ماده8 قانون درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها


اخبار