امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه اسفند سال 97 - خودروهای موضوع ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی

بخشنامه اسفند سال 97 - خودروهای موضوع ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی

بخشنامه اسفند سال 97 - خودروهای موضوع ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی

خلاصه:

بخشنامه اسفند سال 97 - خودروهای موضوع ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی 8/12/1397 - 1519822/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه اسفند سال 97 - خودروهای موضوع ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی

بخشنامه اسفند سال 97 - خودروهای موضوع ثبت سفارش های غیر مجاز و غیر قانونی
تاریخ: 8/12/1397
شماره: 1519822/97
پیرو بخشنامه های شماره 1144419/97 مورخ 20/9/1397، 1187684/97 مورخ 28/9/1397، 1288034/97 مورخ 19/10/1397 و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار