امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه اسفند سال 97 - لزوم رعایت سلسه مراتب اداری در مکاتبات و پرهیز از مکاتبات زائد و بدون مستند قانونی

بخشنامه اسفند سال 97 - لزوم رعایت سلسه مراتب اداری در مکاتبات و پرهیز از مکاتبات زائد و بدون مستند قانونی

بخشنامه اسفند سال 97 - لزوم رعایت سلسه مراتب اداری در مکاتبات و پرهیز از مکاتبات زائد و بدون مستند قانونی

خلاصه:

بخشنامه اسفند سال 97 - لزوم رعایت سلسه مراتب اداری در مکاتبات و پرهیز از مکاتبات زائد و بدون مستند قانونی 8/12/1397 - 1519917/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه اسفند سال 97 - لزوم رعایت سلسه مراتب اداری در مکاتبات و پرهیز از مکاتبات زائد و بدون مستند قانونی

بخشنامه اسفند سال 97 - لزوم رعایت سلسه مراتب اداری در مکاتبات و پرهیز از مکاتبات زائد و بدون مستند قانونی
تاریخ: 8/12/1397
شماره: 1519917/97

  1. وفق مفاد تبصره 5 ذیل ماده 14 قانون امور گمرکی، «اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار می گیرد».... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار