امروز
1403/2/1 Apr 20 2024

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای تامین ارز شده

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای تامین ارز شده

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای تامین ارز شده

خلاصه:

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42000 ریال...

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای تامین ارز شده

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای تامین ارز شده به نرخ 42000 ریال

دانلود بخشنامهاخبار