امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

خلاصه:

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 20 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی...

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 20 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقیاخبار