امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

خلاصه:

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 20 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی...

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف 5 میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و 20 میلیارد ریال برای اشخاص حقوقیاخبار