امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه جديد بانك مركزى

بخشنامه جديد بانك مركزى

بخشنامه جديد بانك مركزى

خلاصه:

بخشنامه جديد بانك مركزى در خصوص ويرايش ثبت سفارش در موارد اصلاح ارزش کالا ، مبدٱ حمل و شرح کالا و...

بخشنامه جديد بانك مركزى

بخشنامه جديد بانك مركزى در خصوص ويرايش ثبت سفارش در موارد اصلاح ارزش کالا ، مبدٱ حمل و شرح کالا و...

اخبار