امروز
30 . 7 . 1399 Oct 21 2020

بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران

بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران

بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران

خلاصه:

دقت در اعمال مفاد بخشنامه های 206379، (114) مورخ 29/3/96 و 1227208 مورخ 7/11/98 رویه صادرات

بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران

 

بخشنامه دفتر صادرات گمرک ایران


▪️ دقت در اعمال مفاد بخشنامه های 206379، (114) مورخ 29/3/96 و 1227208 مورخ 7/11/98 رویه صادرات

▪️ پیرو بخشنامه های شماره 206379‏/96 مورخ 29‏/3‏/96 و 1227208‏/96 مورخ 7‏/11‏/96 موضوع دستورالعملهای مرتبط با تسهیل و تسریع رویه صادرات و با عنایت به برخی موارد مشاهده شده در گمرکات داخلی و نیز گمرکات مرز خروج، انتظار میرود به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، گمرکات اجرایی مبدأ صادرات، مراحل رویه صادرات را وفق مفاد بخشنامه های صدرالاشاره به دقت اجرا نموده و از واگذاری، یا محول نمودن تمام یا بخشی از وظایف خود (از قبیل ارزیابی کالا، بررسی کالا توسط X‏-Ray و اخذ مجوزهای قانونی برای مسیرهای سطح دو و سه) به گمرکات مرز خروج جداً خودداری نمایند.

▪️ لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

بخشنامه 114اخبار