امروز
30 . 7 . 1399 Oct 21 2020

بخشنامه 173 سال 98 - بخشنامه تصویب اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات

بخشنامه 173 سال 98 - بخشنامه تصویب اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات

بخشنامه 173 سال 98 - بخشنامه تصویب اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات

خلاصه:

بخشنامه 173 سال 98 - بخشنامه تصویب اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات

بخشنامه 173 سال 98 - بخشنامه تصویب اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب وارداتبخشنامه 173 سال 98 - بخشنامه تصویب اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات بخشنامه اعطای معافیت از پرداخت مالیات ۴ درصد علی الحساب واردات به تصویب رسید.

 فرمول اخذ مالیات علی الحساب واردات تغییر کرد.

▪ بر این اساس کالاهای اساسی از پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب واردات معاف خواهند بود.

▪ واحدهای تولیدی  دارای پروانه معتبر ، سازمانهای دولتی و تعاونی های مرزنشینان، کالاهای وارداتی معاف از پرداخت حقوق ورودی ماده 119 قانون امور گمرکی مشمول پرداخت مالیات علی الحساب 4 درصد نمی شود 

▪  مبنای محاسبه مالیات علی الحساب 4درصد واردات از مجموع ارزش گمرکی و حقوق و عوارض ورودی به ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه تقلیل  یافت.


دانلود بخشنامهاخبار