امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه حذف زعفران از فهرست پرداخت عوارض نیم درصد

بخشنامه حذف زعفران از فهرست پرداخت عوارض نیم درصد

بخشنامه حذف زعفران از فهرست پرداخت عوارض نیم درصد

خلاصه:

بخشنامه موضوع حذف زعفران از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی...

بخشنامه حذف زعفران از فهرست پرداخت عوارض نیم درصد

بخشنامه موضوع حذف زعفران از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی

اخبار