امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز

بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز

بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز

خلاصه:

بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز از 40 درصد به 10 درصد قیمت پایه از تاریخ 5 بهمن تا پایان سال جاری...

بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز

بخشنامه موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز از 40 درصد به 10 درصد قیمت پایه از تاریخ 5 بهمن تا پایان سال جاریاخبار