امروز
1403/5/4 Jul 25 2024

بخشنامه کاهش عوارض صادراتی گوجه‌ فرنگی زراعی

بخشنامه کاهش عوارض صادراتی گوجه‌ فرنگی زراعی

بخشنامه کاهش عوارض صادراتی گوجه‌ فرنگی زراعی

خلاصه:

بخشنامه کاهش عوارض صادرات گوجه فرنگی زراعی از 30 درصد به 10 درصد قیمت پایه صادراتی...

بخشنامه کاهش عوارض صادراتی گوجه‌ فرنگی زراعی

ابلاغ کاهش عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی از 30 درصد به 10 درصد قیمت پایه صادراتی

اخبار