امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 155 سال 96 - واردات لاستیک های OTR راهسازی و معدنی

بخشنامه 155 سال 96 - واردات لاستیک های OTR راهسازی و معدنی

بخشنامه 155 سال 96 - واردات لاستیک های OTR راهسازی و معدنی

خلاصه:

بخشنامه 155 سال 96 - واردات لاستیک های OTR راهسازی و معدنی 96/636249 96/6/26

بخشنامه 155 سال 96 - واردات لاستیک های OTR راهسازی و معدنی

بخشنامه 155 سال 96 - واردات لاستیک های راهسازی و معدنی ( OTR) بدون ارائه گواهی نمایندگی رسمی مجاز است.
تاریخ: 1396/6/26
شماره: 96/636249
پیرو بخشنامه ردیف 416 مورخ 11/12/94 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 60/134222 مورخ 96/6/11 (با ضمائم) دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با عنایت به عدم ساخت داخل لاستیک های ORT (راهسازی و معدنی) واردات آن بدون ارائه گواهی نمایندگی رسمی امکانپذیر می باشد خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند.... لینک بخشنامه

 اخبار