امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 184 سال 96 - ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری

بخشنامه 184 سال 96 - ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری

بخشنامه 184 سال 96 - ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری

خلاصه:

بخشنامه 184 سال 96 - عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری 26/7/1396 - 772512/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 184 سال 96 - ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری

بخشنامه 184 سال 96 - عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف تعرفه انواع شال و روسری
تاریخ: 26/7/1396
شماره: 772512/96
به پیوست تصویر نامه 163670/60 مورخ 22/7/96 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 70824/60 مورخ 20/3/96 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص عدم نیاز به گواهی نمایندگی رسمی جهت ثبت سفارش شش ردیف کالا شامل انواع شال و روسری مطابق با تعرفه ها و مشخصات جدول مندرج در نامه فوق الذکر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید مطابق با مفاد نامه ارسالی، در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 705058/96/172 مورخ 12/7/96 دفتر بررسی و تعیین تعرفه و ارزش و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم معمول نمایند. ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار