امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 21 سال 96 - شرایط ورود و خروج کالاهای صادراتی وارده به مناطق آزاد

بخشنامه 21 سال 96 - شرایط ورود و خروج کالاهای صادراتی وارده به مناطق آزاد

بخشنامه 21 سال 96 - شرایط ورود و خروج کالاهای صادراتی وارده به مناطق آزاد

خلاصه:

بخشنامه 21 سال 96 - اعلام شرایط ورود و خروج کالاهای صادراتی وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تولید شده در مناطق جهت صادرات 3/2/1396 - 33319/96

بخشنامه 21 سال 96 - شرایط ورود و خروج کالاهای صادراتی وارده به مناطق آزاد

بخشنامه 21 سال 96 - اعلام شرایط ورود و خروج کالاهای صادراتی وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تولید شده در مناطق جهت صادرات
تاریخ: 3/2/1396
شماره: 33319/96
به پیوست تصویر نامه شماره 53231/210/95 مورخ 29/8/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 224057 مورخ 1/12/95 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در خصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال و اعلام می دارد: ...لینک بخشنامهاخبار