امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

خلاصه:

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری و میزان درصد ساخت داخل و خارج جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله وارده در قالب فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات 13/6/1397 - 699269/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری

بخشنامه 218 الف سال 97 - ارسال فهرست IPI موتور سیکلت های انژکتوری و میزان درصد ساخت داخل و خارج جهت محاسبه حقوق ورودی قطعات منفصله وارده در قالب فصل 98 کتاب مقررات صادرات و واردات
تاریخ: 13/6/1397
شماره: 699269/97
بپیوست تصویر نامه شماره 95355/60 مورخ 13/4/97 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منضم به نامه شماره 18537 – 215 مورخ.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 اخبار