امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 220 سال 97 - عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی

بخشنامه 220 سال 97 - عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی

بخشنامه 220 سال 97 - عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی

خلاصه:

بخشنامه 220 سال 97 - عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی ذیل تعرفه های 04051020 و 04059000 1/7/1397 - 779035/97 👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 220 سال 97 - عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی

بخشنامه 220 سال 97 - عدم شمول مابه التفاوت نرخ ارز به کره وارداتی ذیل تعرفه های 04051020 و 04059000
تاریخ: 1/7/1397
شماره: 779035/97
پیرو بخشنامه ردیف 757193/97/214 مورخ 25/6/97 در خصوص فهرست تکمیلی کالاهای مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، به پیوست تصویر نامه شماره.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات و ترخیص کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار