امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 240 سال 96 - ادغام گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه

بخشنامه 240 سال 96 - ادغام گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه

بخشنامه 240 سال 96 - ادغام گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه

خلاصه:

بخشنامه 240 سال 96 - ادغام گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه 🔹 عدم ترانزیت کالا به گمرک ساوه 🔹 تعیین گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه بعنوان گمرکات تخصصی خودرو 25/9/1396 - 1035300/96 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 240 سال 96 - ادغام گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه

بخشنامه 240 سال 96 - ادغام گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه
🔹 عدم ترانزیت کالا به گمرک ساوه
🔹 تعیین گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه بعنوان گمرکات تخصصی خودرو
تاریخ: 25/9/1396
شماره: 1035300/96
پیرو بند های الف و ج مصوبه شماره 553674/96 مورخ 7/6/96 کمیسیون سازماندهی گمرکات کل کشور مبنی بر ادغام گمرک ساوه در گمرک ساوه در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه مقتضی است دستور فرمایند: ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار