امروز
27 . 10 . 1399 Jan 16 2021

بخشنامه 26 سال 96 - فاکتور روغن پایه تصفیه دوم

بخشنامه 26 سال 96 - فاکتور روغن پایه تصفیه دوم

بخشنامه 26 سال 96 - فاکتور روغن پایه تصفیه دوم

خلاصه:

بخشنامه 26 سال 96 - بخشنامه دفتر صادرات در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی، روغن پایه تصفیه دوم، انواع روغن موتور و صنعتی، هیدرولیک، روغن دنده ساده و هیپویید و سوپر هیپویید و محمولات نفتی 10/2/1396 - 44738/96

بخشنامه 26 سال 96 - فاکتور روغن پایه تصفیه دوم

بخشنامه 26 سال 96 - بخشنامه دفتر صادرات در خصوص صادرات فرآورده‌های نفتی، روغن پایه تصفیه دوم، انواع روغن موتور و صنعتی، هیدرولیک، روغن دنده ساده و هیپویید و سوپر هیپویید و محمولات نفتی
تاریخ: 10/2/1396
شماره: 44738/96
به پیوست تصویر نامه هایشماره 5865/95/ص مورخ 1/12/95 و 6302/95/ص مورخ 22/12/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به صورتجلسه مورخ 30/11/95 موضوع بررسی تأیید فاکتور روغن پایه تصفیه دوم ارسال و اعلام میدارد: ... لینک بخشنامهاخبار