امروز
1403/4/26 Jul 16 2024

بخشنامه 3 سال 98 – تعيين تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ 16 مرداد 97

بخشنامه 3 سال 98 – تعيين تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ 16 مرداد 97

بخشنامه 3 سال 98 – تعيين تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ 16 مرداد 97

خلاصه:

بخشنامه 3 سال 98 – تعيين تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ 16/05/1397 ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه شماره 63793/ت 55633هـ مورخ 97/05/16 05/01/1398 - 3003/98 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 3 سال 98 – تعيين تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ 16 مرداد 97

بخشنامه 3 سال 98 – تعيين تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ 16/05/1397
ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح تصویبنامه شماره 63793/ت 55633هـ مورخ 97/05/16
تاریخ: 05/01/1398
شماره: 3003/98
پیرو بخشنامه شماره 594078/97/167 – 20/5/1397 به پیوست تصویر نامه شماره 334672/60 – 5/12/1397 معاون اول صنایع وزارت... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار