امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 317 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه

بخشنامه 317 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه

بخشنامه 317 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه

خلاصه:

بخشنامه 317 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه 19/10/1397 - 1282976/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 317 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه

بخشنامه 317 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه
تاریخ: 19/10/1397
شماره: 1282976/97
به پیوست تصویر نامه شماره 261453/60 مورخ 10/10/95 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار