امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 319 سال 97 - اعلام اشتباهات تایپی حقوق ورودی کتوکنازول و لوراتادین

بخشنامه 319 سال 97 - اعلام اشتباهات تایپی حقوق ورودی کتوکنازول و لوراتادین

بخشنامه 319 سال 97 - اعلام اشتباهات تایپی حقوق ورودی کتوکنازول و لوراتادین

خلاصه:

بخشنامه 319 سال 97 - اعلام اشتباهات تایپی حقوق ورودی کتوکنازول و لوراتادین ردیف تعرفه های 29349920 و 29339993 در سال 96 و 97 19/10/1397 - 1283256/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 319 سال 97 - اعلام اشتباهات تایپی حقوق ورودی کتوکنازول و لوراتادین

بخشنامه 319 سال 97 - اعلام اشتباهات تایپی حقوق ورودی کتوکنازول و لوراتادین ردیف تعرفه های 29349920 و 29339993 در سال 96 و 97
تاریخ: 19/10/1397
شماره: 1283256/97
به پیوست نامه شماره 247069/60 مورخ 25/9/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام می گردد ماخذ ورودی... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار