امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 320 سال 97 - تلورانس وزنی قابل پذیرش در کسر تخلیه الیاف پنبه، پشم و ویسکوز

بخشنامه 320 سال 97 - تلورانس وزنی قابل پذیرش در کسر تخلیه الیاف پنبه، پشم و ویسکوز

بخشنامه 320 سال 97 - تلورانس وزنی قابل پذیرش در کسر تخلیه الیاف پنبه، پشم و ویسکوز

خلاصه:

بخشنامه 320 سال 97 - تلورانس وزنی قابل پذیرش در کسر تخلیه الیاف پنبه، پشم و ویسکوز 19/10/1397 - 1283101/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 320 سال 97 - تلورانس وزنی قابل پذیرش در کسر تخلیه الیاف پنبه، پشم و ویسکوز

بخشنامه 320 سال 97 - تلورانس وزنی قابل پذیرش در کسر تخلیه الیاف پنبه، پشم و ویسکوز
تاریخ: 19/10/1397
شماره: 1283101/97
به پیوست تصویر نامه شماره های شماره 262037/60 مورخ 10/10/97 و شماره 237840/60 مورخ 14/9/97 دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار