امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا

بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا

بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا

خلاصه:

بخشنامه 322 سال 97 - تاکید بر ممنوعیت 1339 قلم و توجه به مطابقت خانه های 31 و 33 از لحاظ شرح کالا با شرح تجاری و سایر کنترل های لازم در اظهارنامه های ترانزیت 20/10/1397 - 1289723/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا

بخشنامه 322 سال 97 - ممنوعیت 1339 قلم کالا
تاکید بر ممنوعیت 1339 قلم و توجه به مطابقت خانه های 31 و 33 از لحاظ شرح کالا با شرح تجاری و سایر کنترل های لازم در اظهارنامه های ترانزیت
تاریخ: 20/10/1397
شماره: 1289723/97
پیرو بخشنامه شماره 623670/96/151 مورخ 25/6/96 مقتضی است دستور فرمایند کارشناسان و ارزیابان محترم آن گمرک به منظور جلوگیری از... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 اخبار