امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 323 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی زيتون

بخشنامه 323 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی زيتون

بخشنامه 323 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی زيتون

خلاصه:

بخشنامه 323 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی زيتون ذیل ردیف تعرفه 15091090 از گروه یک به دو 20/10/1397 - 1289792/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 323 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی زيتون

بخشنامه 323 سال 97 - ابلاغ تغییر گروه کالایی زيتون ذیل ردیف تعرفه 15091090 از گروه یک به دو
تاریخ: 20/10/1397
شماره: 1289792/97
پیرو بخشنامه ردیف 293 مورخ 17/9/97 به پیوست تصویر نامه های شماره 246925 مورخ 24/9/97 و شماره 262720 مورخ 11/10/97 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار