امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 324 سال 97 – اعلام فهرست ١٠ رديف تعرفه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 324 سال 97 – اعلام فهرست ١٠ رديف تعرفه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 324 سال 97 – اعلام فهرست ١٠ رديف تعرفه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

خلاصه:

بخشنامه 324 سال 97 – اعلام فهرست ١٠ رديف تعرفه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 21/10/1397 - 1291489/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 324 سال 97 – اعلام فهرست ١٠ رديف تعرفه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

بخشنامه 324 سال 97 – اعلام فهرست ١٠ رديف تعرفه معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
اضافه شدن ردیف تعرفه 73110090 به فهرست ردیف های معاف از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز
تاریخ: 21/10/1397
شماره: 1291489/97
پیرو بخشنامه های ردیف 167 – 182 – 187 – 199 – 21 – 233 و 269 سال جاری این مرکز به پیوست تصویر نامه شماره 267421/60 مورخ 16/10/97 وزیر صنعت، معدن و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار