امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 325 سال 97 - ترانزيت خارجى گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی

بخشنامه 325 سال 97 - ترانزيت خارجى گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی

بخشنامه 325 سال 97 - ترانزيت خارجى گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی

خلاصه:

بخشنامه 325 سال 97 - شفاف سازى گمرك ايران در خصوص بخشنامه ترانزيت خارجى گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 23/10/1397 - 1299308/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 325 سال 97 - ترانزيت خارجى گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی

بخشنامه 325 سال 97 - شفاف سازى گمرك ايران در خصوص بخشنامه ترانزيت خارجى گروه ٤ به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی
تاریخ: 23/10/1397
شماره: 1299308/97
مستند به بخشنامه های شماره 1270953/97/316 مورخ 16/10/97 و شماره 128621/97/321 مورخ 19/10/97 و در راستای شفاف سازی موضوع، اعلام می دارد... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار