امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 326 سال 97 - شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودرو های سواری

بخشنامه 326 سال 97 - شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودرو های سواری

بخشنامه 326 سال 97 - شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودرو های سواری

خلاصه:

بخشنامه 326 سال 97 - ابلاغ شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 23/10/1397 - 130265/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 326 سال 97 - شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودرو های سواری

بخشنامه 326 سال 97 - ابلاغ شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تاریخ: 23/10/1397
شماره: 130265/97
به پیوست تصویر نامه هیات محترم وزیران به شماره 137161/ت 56023هـ مورخ 16/10/97 در خصوص شرایط ثبت سفارش و ترخیص خودرو های سواری که... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار