امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 327 سال 97 – عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص

بخشنامه 327 سال 97 – عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص

بخشنامه 327 سال 97 – عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص

خلاصه:

بخشنامه 327 سال 97 – عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص 24/10/1397 - 1305937/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 327 سال 97 – عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص

بخشنامه 327 سال 97 – عدم شمول تخصیص ارز برای صدور کالا و انجام عملیات تخصیص
تاریخ: 24/10/1397
شماره: 1305937/97
پیرو بخشنامه ردیف 125 مورخ 25/4/97 در خصوص نحوه ترخیص کالاهای صادرات قطعی برگشتی، به پیوست تصویر نامه های شماره 236653/97 مورخ 10/7/97 و 345507 مورخ 1/10/97 معاون... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 
 اخبار