امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 329 سال 97 – عدم صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 329 سال 97 – عدم صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 329 سال 97 – عدم صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

خلاصه:

بخشنامه 329 سال 97 – عدم صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاریخ: 27/10/1397 شماره: 1324309/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 329 سال 97 – عدم صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 329 سال 97 – عدم صدور مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه مهم گمرک ایران در خصوص کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
🔹 گمرکات اجرائی کشور از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود کالاهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژۀ اقتصادی فعلا خودداری نمایند.
تاریخ: 27/10/1397
شماره: 1324309/97
نظر بر اینکه در راستای رسیدگی به مسایل و مشکلات فیمابین مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویزه اقتصادی و گمرکات اجرایی مستقر در این مناطق، اتخاذ.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉اخبار