امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 333 سال 97 - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و وضع ممنوعیت چند قلم کالای جدید

بخشنامه 333 سال 97 - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و وضع ممنوعیت چند قلم کالای جدید

بخشنامه 333 سال 97 - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و وضع ممنوعیت چند قلم کالای جدید

خلاصه:

بخشنامه 333 سال 97 -رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن و وضع ممنوعیت صادرات چند قلم کالای جدید 1/11/1397 - 1342339/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 333 سال 97 - رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و وضع ممنوعیت چند قلم کالای جدید

بخشنامه 333 سال 97 -رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگی و محصولات آن و وضع ممنوعیت صادرات چند قلم کالای جدید
تاریخ: 1/11/1397
شماره: 1342339/97
به پیوست تصویر نامه شماره 269888/60 مورخ 19/10/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 50879/100/97 مورخ 30/10/97 رئیس کل... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار