امروز
14 . 9 . 1399 Dec 4 2020

بخشنامه 334 سال 90 - ماشین آلات مستعمل

بخشنامه 334 سال 90 - ماشین آلات مستعمل

بخشنامه 334 سال 90 - ماشین آلات مستعمل

خلاصه:

بخشنامه 334 سال 90 - دستورالعمل نحوه تعیین ارزش ماشین آلات مستعمل 6/10/1390 - 200312/3497/202/24 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 334 سال 90 - ماشین آلات مستعمل

بخشنامه 334 سال 90 - دستورالعمل نحوه تعیین ارزش ماشین آلات مستعمل
تاریخ: 6/10/1390
شماره: 200312/3497/202/24
به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تعیین ارزش ماشین آلات و دستگاه های مستعمل وارداتی با توجه به ... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 اخبار