امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 334 سال 97 – رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)

بخشنامه 334 سال 97 – رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)

بخشنامه 334 سال 97 – رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)

خلاصه:

بخشنامه 334 سال 97 – تشکیل کارگروه ویژه ای برای رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC) اعلام مشکلات در این خصوص به معاون فنی و امور گمرکی تا روز چهارشنبه 3 بهمن 2/11/1397 - 1343695/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 334 سال 97 – رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)

بخشنامه 334 سال 97 – تشکیل کارگروه ویژه ای برای رسیدگی به فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC)
اعلام مشکلات در این خصوص به معاون فنی و امور گمرکی تا روز چهارشنبه 3 بهمن
تاریخ: 2/11/1397
شماره: 1343695/97
نظر به اینکه مقرر گردیده است فرآیندهای صورت پذیرفته در سامانه رسیدگی به ارزش (TSC) توسط کارگروه ویژه ای مورد رسیدگی واقع گردد مقتضی است... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار