امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین

خلاصه:

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین 🔹 پذیرش گواهی بازرسی در مبدأ خرید کالا منوط به اعلام نظر سازمان ملی استاندارد خواهد بود. 5/11/1397 - 1358134/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین

بخشنامه 336 سال 97 - تاکید بر تسهیل در فرآیند ترخیص تایرهای سنگین
🔹 پذیرش گواهی بازرسی در مبدأ خرید کالا منوط به اعلام نظر سازمان ملی استاندارد خواهد بود.
تاریخ: 5/11/1397
شماره: 1358134/97
به پیوست تصویر نامه شماره 264041/60 مورخ 12/10/97 معاونت محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت, معدن و تجارت موضوع تسهیل در فرایند ترخیص تایرهای سنگین ارسال،... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار