امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

خلاصه:

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 5/11/1397 - 1357943/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه 338 سال 97 – انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ابلاغ اصلاحیه تاریخ اجرای تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص خودروهای سواری دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تاریخ ابلاغ به تاریخ 1397/05/16
انجام تشريفات گمرکی و ترخیص خودروهای منوط به ابلاغ دستورالعمل مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
تاریخ: 5/11/1397
شماره: 1357943/97
پیرو بخشنامه شماره 1302654/97/326 مورخ 23/10/97 به پیوست تصویر نامه شماره 278957/60 مورخ 29/10/97 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصویر مصوبه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار