امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 340 سال 97 - تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی

بخشنامه 340 سال 97 - تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی

بخشنامه 340 سال 97 - تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی

خلاصه:

بخشنامه 340 سال 97 - تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی 6/11/1397 - 1358234/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 340 سال 97 - تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی

بخشنامه 340 سال 97 - تأکید بر رعایت ضوابط ممنوعیت صادرات خاک زراعی و مرتعی
🔹 در زمان اظهار محموله های صادراتی تحت عنوان خاک صنعتی، نظر آزمایشگاه استاندارد مبنی بر تایید صنعتی بودن آن استعلام شود.
🔹 استعلام از مراجع ذیربط با توجه به نوع خاک
تاریخ: 6/11/1397
شماره: 1358234/97
پیرو مفاد بخشنامه شماره 82043/58664/747/480/71/126 مورخ 22/4/90 موضوع ممنوعیت صادرات خاکهای زراعی و مرتعی، مجددا تاکید می گردد با عنایت به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار