امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم

خلاصه:

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات چهل و هفت (47) ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم 9/11/1397 - 1379050/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 تعرفه و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم

بخشنامه 342 سال 97 - رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات چهل و هفت (47) ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغيير گروه کالایی آن از چهارم به سوم
تاریخ: 9/11/1397
شماره: 1379050/97
به پیوست تصویر نامه شماره 261453/60-10/10/1397 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
 
 
 اخبار