امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی

خلاصه:

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی 13/11/1397 - 1397811/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی

بخشنامه 344 سال 97 - دقت در انجام تشريفات صادرات قارچ ترافل (قارچ های دنبلان) اظهار شده تحت عنوان سیب زمینی
تاریخ: 13/11/1397
شماره: 1397811/97
به پیوست تصویر نامه شماره 6106/504/97 مورخ 25/10/97 دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال می گردد.... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار