امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور

خلاصه:

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور لغو بخشی از بخشنامه 167 سال 97 14/11/1397 - 1406068/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور

بخشنامه 346 سال 97 – ممنوعیت واردات طلای ساخته شده به داخل کشور
لغو بخشی از بخشنامه 167 سال 97
تاریخ: 14/11/1397
شماره: 1406068/97
پیرو بخشنامه 594078/97/167 مورخ 20/5/97 به پیوست تصویر نامه شماره 69688/97/370 مورخ 6/11/97 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارسال و... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار