امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 348 سال 97 - لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه دارو

بخشنامه 348 سال 97 - لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه دارو

بخشنامه 348 سال 97 - لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه دارو

خلاصه:

بخشنامه 348 سال 97 - لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه دارو 23/11/1397 - 1435796/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 348 سال 97 - لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه دارو

بخشنامه 348 سال 97 - لزوم اخذ مجوز جهت صادرات دارو و مواد اولیه دارو
تاریخ: 23/11/1397
شماره: 1435796/97
پیرو بخشنامه شماره 51878/96/91 مورخ 13/2/96 موضوع شرایط صادات داروهای انسانی، به پیوست تصویر نامه شماره 292091/60 مورخ 13/11/97 دفتر... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار