امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 352 سال 97 - شمول ممنوعیت صادرات بر نئوپان روکش شده با کاغذ

بخشنامه 352 سال 97 - شمول ممنوعیت صادرات بر نئوپان روکش شده با کاغذ

بخشنامه 352 سال 97 - شمول ممنوعیت صادرات بر نئوپان روکش شده با کاغذ

خلاصه:

بخشنامه 352 سال 97 - شمول ممنوعیت صادرات بر نئوپان روکش شده با کاغذ 28/11/1397 - 1456195/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 352 سال 97 - شمول ممنوعیت صادرات بر نئوپان روکش شده با کاغذ

بخشنامه 352 سال 97 - شمول ممنوعیت صادرات بر نئوپان روکش شده با کاغذ
تاریخ: 28/11/1397
شماره: 1456195/97
پیرو بخشنامه شماره 735515/97/204 مورخ 20/6/97، به پیوست تصویر نامه شماره 291844/60 مورخ 10/11/97 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 اخبار