امروز
1402/12/10 Feb 29 2024

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها

خلاصه:

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تاکید بر ممنوعیت ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها 27/11/1397 - 1456077/97 👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉 “مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها

بخشنامه 353 سال 97 - لزوم اظهار ارز همراه مسافر بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها
تاکید بر ممنوعیت ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از 5 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها
تاریخ: 27/11/1397
شماره: 1456077/97
پیرو بخشنامه های شماره 500282/97/137 مورخ 31/4/97 و 594078/97/167 مورخ 20/5/97 و 1132735/294 مورخ 18/9/97 در خصوص شرایط ورود ارز به... لینک بخشنامه
👈خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با تهران پیشرو👉
مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه
 
 
 اخبار